Actellic SG 90 g - pro držitele Osvědčení ÚKZUZ

Nové

      

Signální slovo VAROVÁNÍ

Přípravek na ochranu rostlin

Generátor dýmu pro profesionální uživatele - nutné doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.

Dýmovnice pro použití v prázdných skladech před uskladněním produktů proti skladištním škůdcům.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

218 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO PROFESIONÁLY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše osvědčení UKZUZ 2. stupně)

Více informací

Generátor dýmu pro profesionální uživatele.

Dýmovnice je účinná na širokou škálu škůdců, moučných roztočů a molů, zavíječů, obilních roztočů. Hubí veškerá stádia hmyzu kromě vajíček. Hustý dým působí dotykově i fumigačně, dráždí hmyz a vypuzuje jej z úkrytů. Je účinný zejména na létající hmyz (dospělce zavíječů, molů, dvoukřídlých) a volně lezoucí škůdce (brouky, larvy, housenky aj.). Pokud je zamoření škůdci velmi intenzivní, opakuje se stejný postup po 6 týdnech. Actellic dýmovnice obsahuje pirimiphosmethyl, který je klasifikovaný jako organofosfátový insekticid. Vykuřovací jednotka s obsahem 90 g je na 570 m3 prostoru, ochranná lhůta není stanovena.

Klasifikace nebezpečnosti

H228 Hořlavá tuhá látka.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování dýmu.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P370 +P378: V případě požáru: malé požáry lze hasit pěnou CO2, v případ nebezpečí z prodlení vodou, halogenovým přístrojem. Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPo 3 Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřované prostory.

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

UFI: YV10-00VM-200H-Y90J

POUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BEZPEČNĚ.

PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Ke stažení