RATRON GW Zobrazit větší

RATRON GW - balení 25 kg - pouze pro držitele Osvědčení pro nakládání s POR!

Nové

Přípravek na ochranu rostlin pro profesionály

VAROVÁNÍ

Rodenticid ve formě návnady obalované zrno k přímému použití k hubení hraboše polního, hraboše mokřadního a norníka rudého.

Účinná látka Fosfid zinečnatý 25g/kg.

Oblast použití polní plodiny, trávníky, pastviny, lesní hospodářství, nezemědělská půda, veřejné přístupové plochy, vinice, okrasné rostliny, sady, zelenina.

POUZE OSOBNÍ ODBĚR

Více informací

8 016 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO PROFESIONÁLY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše osvědčení UKZUZ 2. stupně)

Více informací

Dávkování 5 návnad na noru (max. 2 kg/ha)

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

UFI kód: 9687-S07C-9007-WPUF

POUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BEZPEČNĚ.

PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Ke stažení