Norat 25 bloky - 30x10 g Zobrazit větší

Norat 25 bloky - 30x10 g - pro širokou veřejnost

Nové

Rodenticidní přípravek ve formě voskovaných bloků k jednorázovému hubení rezistentních hlodavců uvnitř a vně objektů. Ideální pro použití ve vlhkých podmínkách.

Díky svému složení jsou velmi lákavé pro rezistentní hlodavce uvniř i vně objektů.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

91 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Účinná látka 25 mg brodifacoum v 1 kg směsi.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů (Krev) při prodloužené nebo opakované expozici.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.
EUH 208 Contains 1, 2- Benzisothiazolin-3-one. May produce an allergic reaction.
Keep / Store away from foodstuffs, beverages and animal feeding stuffs.
EUH 208 Obsahuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí (široká veřejnost)

Ke stažení