Stutox - II ® Zobrazit větší

Stutox-II - balení 2x5kg - POR - pouze pro držitele Osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin!

Nové

Přípravek na ochranu rostlin pro profesionály

VAROVÁNÍ

Stutox - II ® je rodenticid ve formě granulované návnady k hubení hraboše polního

v zemědělství, sadech a lesním hospodářství.

Pouze pro profesionální uživatele - k nákupu je nutné doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.

POUZE OSOBNÍ ODBĚR

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

2 638 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO PROFESIONÁLY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše osvědčení UKZUZ 2. stupně)

Více informací

STUTOX - II ®

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Stutox - II ® nelze posílat poštou ani jinou přepravní službou, zákazník si zajistí vlastní dopravu.

Obsahuje 2,5% fosfidu zinečnatého. Doporučená dávka 2 kg/ha.

Popis přípravku

 • Obsahuje 2,5 % fosfidu zinečnatého (Zn3P2)
 • Při dodržení návodu k použití dosahuje účinnost 95 %
 • Spolehlivě účinkuje již během několika hodin
 • Nízká cena – nízké náklady
 • Doporučená dávka 2 kg/ha
 • Aplikace do nor

Aplikace přípravku

 • Přípravek nelze použít na neporostlém půdním podkladu, na sněhu a ledu
 • Nesmí se aplikovat v blízkosti chovu drůbeže
 • Nejvyšší účinnost je dosažena za suchého, slunného a bezvětrného počasí
 • Při středním a silném výskytu hraboše polního musí být pozemek ošetřen souvisle a pravidelně
 • Neošetřené pásy pozemků způsobují uvolnění rozmnožovacích vazeb a tím dochází k zvýšení početních stavů
 • Použití přípravku nahlásit min. 3 dny před aplikací na ÚKZÚZ a oprávněnému uživateli honitby
 • Vždy postupujte dle bezpečnostního listu

Nebezpečnost přípravku

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy..

P405 Skladujte uzamčené.

P404 Skladujte v uzavřeném obalu.

P391 Uniklý produkt seberte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P330 Vypláchněte ústa.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

UFI kód: XHJ0-E0MK-400V-SVVU

POUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BEZPEČNĚ.

PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Ke stažení