Norat ATG profi 3 kg Zobrazit větší

Norat ATG voskované granule 25 ppm - balení 3 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Biocidní přípravek podle zákona č.324/2016 Sb. pro profesionály a školené profesionály

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

Granulovaná voskovaná nástraha se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum.

Atraktivní složení především pro myši v místech skladování ovoce, zeleniny apod.

Více informací

Dostupnost: Doručení do výdejního místa (Pickup, DPD ParcelShop), je aktuálně omezeno. Adresujte své zásilky na privátní nebo firemní adresu.

617 Kč

206 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Požerová granulovaná voskovaná rodenticidní nástraha se zvýšenou odolností proti vlhkosti

určená k hubení myší, potkanů, krys.

Atraktivní složení zejména pro myši v místech výskytu ve skladech ovoce, zeleniny a pod.

Nebezpečnost přípravku

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev - při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Skladujete odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice [profesionální použití].

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P404 Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení