Norat ATG profi 3 kg Zobrazit větší

Norat ATG voskované granule 25 ppm - balení 3 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Biocidní přípravek podle zákona č.324/2016 Sb. pro profesionály a školené profesionály

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

Granulovaná voskovaná nástraha se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum.

Atraktivní složení především pro myši v místech skladování ovoce, zeleniny apod.

Více informací

672 Kč

224 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Požerová granulovaná voskovaná rodenticidní nástraha se zvýšenou odolností proti vlhkosti

určená k hubení myší, potkanů, krys.

Atraktivní složení zejména pro myši v místech výskytu ve skladech ovoce, zeleniny a pod.

Nebezpečnost přípravku

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev - při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Skladujete odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice [profesionální použití].

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P404 Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení