Norat H profi 10 kg Zobrazit větší

Norat H voskované maxigranule 25 ppm - balení 10 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Biocidní přípravek podle zákona č. 324/2016 Sb. pro profesionály a školené profesionály.

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

Voskované maxipelety k hubení potkana obecného za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných

produktů a materiálů v uzavřených objektech nebo jejich těsné blízkosti.

Účinná látka : 0,0025% brodifacoum

Více informací

2 033 Kč

203 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

NORAT H /H=hydrofobní, nerozpouští se ve vodě/ obsahuje parafín / vosk/, nerozpadá se po dobu nejméně 5 dní, proto je nástraha vhodná pro použití ve vlhkých podmínkách, aplikuje se v kanalizacích, stájích, sklepích - všude tam kde jiné přípravky z důvodu zvýšené vlhkosti nelze použít. Zásadou je rozmístění nástrah na více místech. Účinnou látkou je brodifacoun v koncentraci 0,0025 %. Aplikace je povolena do komerčně dostupných deratizačních staniček / předem naplněných či znovu doplnitelných/. Stanička se nesmí umisťovat v místech, kde hrozí záplavy. Hlodavci hynou za 3–10 dní po přijetí letální (smrtné) dávky, která představuje pouze zlomek denního příjmu potravy hlodavců. Růžová nástraha na bázi vysoce atraktivního materiálu obsaženého v granulích nevyvolává obranný reflex, smrt je způsobena vnitřním vykrvácením. Antikoagulant brodifacoum působí jednorázově a je účinný i na kmeny rezistentní k jiným rodenticidním látkám. Tou největší předností a výhodou rodenticidu NORAT je maximální deratizační efekt při minimální spotřebě nástrah. Jak přípravek používat: nejoptimálnější formou vykládání nástrah je tzv. pulzační metoda, která spočívá v tom, že se vykládá malé množství granulí na mnoho míst. Nástrahy aplikujeme v rukavicích, abychom svým potem nesnížili jejich atraktivnost pro hlodavce. Nástrahy se doplňují po týdnu, neboť není třeba, aby se hlodavci jimi zbytečně živili ve stádiu svého pomalého odumírání a tak se zbytečně plýtvalo granulemi. Nástrahy se vykládají tak dlouho, pokud trvá jejich odběr, zpravidla jsou nutné 2–4 zásahy. Po ukončení zásahu položit na místa předpokládaného vstupu hlodavců do objektu další jednotlivé staničky, aby se zabránilo jejich infiltraci z okolí. Vně objektů (ve volném prostoru) se mají používat jedové staničky, drenážní trubky, cihly, prkna. Nástrahy je nutno skladovat v původních těsně uzavřených obalech odděleně od pesticidů a dalších aromatických látek, aby nedošlo k výraznému poklesu jejich atraktivity pro hlodavce. Při náhodném požití je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Podání antidota K1 musí být provedeno pod lékařským dozorem.

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev - při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice [profesionální použití].

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P404 Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení