Norat H 300 g Zobrazit větší

Norat H voskované maxigranule 25 ppm - balení 2x60g - pro širokou veřejnost

Nové

Granulovaná voskovaná nástraha proti všem druhům hlodavců do vlhkého prostředí.

Červená nástraha na bázi brodifacoumu s obsahem účinné látky 0,0025 %. 

Granule jsou hydrofobní a k jejich rozpadu ve vlhku dochází až po několika dnech.

Více informací

73 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Přípravek Norat H je voskovaná požerová nástraha na hubení všech škodlivých hlodavců do vlhkého prostředí, např. do kanálů. Červená nástraha na bázi brodifacoumu s obsahem účinné látky 0,0025 %.  Granule jsou hydrofobní a k jejich rozpadu ve vlhku dochází až po několika dnech.

Nástraha obsahuje hořké činidlo k zabránění náhodného požití a chuťově atraktivní složky pro hlodavce.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev - při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice [profesionální použití].

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P404 Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení