Pirimor SG Zobrazit větší

Pirimor SG 100 g - pro držitele Osvědčení ÚKZUZ

Nové

Určeno pro profesionální použití -nutné doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.

Selektivní insekticid ve formě generátoru dýmu

pro hubení mšic v uzavřených prostorech.

Více informací

Dostupnost: Doručení do výdejního místa (Pickup, DPD ParcelShop), je aktuálně omezeno. Adresujte své zásilky na privátní nebo firemní adresu.

218 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO PROFESIONÁLY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše osvědčení UKZUZ 2. stupně)

Více informací

Působí kontaktně a požerově.

Rychlý dým proniká i k hluboce skrytým a přímo nezasaženým mšicím.

Plodiny po zadýmování zůstávají suché.

Selektivní účinek pouze na mšice.

Neškodí užitečnému hmyzu /dravá slunéčka/.

Nepoškozuje květy okrasných rostlin.

Vhodný pro použtí v zelenině, v sazenicích a cibulovinách,

okrasných rostlinách, dřevinách aj.

Nebezpečí přípravku

H228 Hořlavá tuhá látka.

H272 Může zesílit požár, oxidant.

H331 Toxický při vdechování.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování dýmu.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte potřísněné části těla.

P280 Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Jestliže postižený špatně dýchá, přeneste ho na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P370 +P378: V případě požáru: malé požáry lze hasit pěnou CO2, v případě nebezpečí z prodlení vodou, halogenovým přístrojem. Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.

P391 Uniklý produkt seberte.

P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPo 2 Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

SPo 5 Před opětovným vstupem do ošetřeného prostoru (skleník) důkladně vyvětrejte.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Ke stažení