Cytrol Dust 150 g Zobrazit větší

Cytrol Dust 150 g

Nové

Biocidní přípravek dostupný široké veřejnosti.

Popraš k hubení mravenců, švábovitých, blech, štěnic a dalšího obtížného hmyzu

Více informací

115 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

CYTROL  DUST

Insekticidní širokospektrý popraš narůžovělé barvy na bázi přírodních nosičů (mastek, mouka, kaolin). Působící jako dotykový a požerový jed o proti skrytě žijícím škůdcům. Hmyz, který není zahuben ihned, je schopen ještě odnést poprach na svém těle do kolonie a tím kontaminovat další jedince.

Proti kterým škůdcům přípravek používáme

Obtížný plazivý a létající hmyz: mravenci, vosy, švábovití, blechy, cvrčci, rybenky, pisivky, mouchy, masařky, klíšťata, moli, kožojedi aj.

Skladištní škůdci: pilousi, potemníci, lesáci, korovníci a další.

Kde přípravek používáme

V domácnostech, skládkách, veřejných i stravovacích budovách, sklepích, technických a skladovacích prostorách, sila, sýpky, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj., kde není možné provést postřik.

Kde přípravek nepoužíváme

Poprach neaplikujeme na místa, která se používají k přípravě jídla – např. kuchyňské linky nebo uložné prostory s kuchyňským nádobím. Je nutné zabránit kontaminaci potravin a krmiv.

Jak je přípravek klasifikovaný

I když obsah účinné látky v přípravku je velmi nízký, klasifikujeme tento insekticid jako nebezpečný pro životní prostředí, neboť všechny pyrethroidní přípravky jsou toxické pro vodní oragnizmy. Pro transport není přípravek nebezpečný.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice 

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P405 Skladujte uzamčené.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení