Výprodej! Cimetrol 0,5 lt Zobrazit větší

Cimetrol 0,5 l

Nové

KONČÍCÍ PRODUKT - POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

Insekticidní trojsložkový koncentrát pro neprofesionální použití. 

Na likvidaci lezoucího a létajícího hmyzu, kombinace tří účinných látek zastavuje vývoj celé zasažené populace

Více informací

992 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Cimetrol je širokospektrý insekticid účinný proti všem významným druhům členovců v ochranné dezinsekci. Vysoká účinnost je dána kombinací růstového regulátoru hmyzu a akutně působícího pyrethroidního insekticidu.

Ideální pro hubení těch druhů hmyzu, u nichž lze současně na jednom místě zasáhnout několik jeho vývojových stádií současně. Vývoj jedinců, kteří přežili smrtící složky přípravku, bude zastaven, nikdy nedokončí svůj vývoj na dospělce a velmi brzy uhynou.

Po zásahu růstovým regulátorem samice kladou jen sterilní vajíčka, tím je zabráněno vzniku dospělců a je zastaven vývoj.

Cimetrol používáme na mouchy domácí, vosy, dospělce komárů, moly a jejich larvy, šváby, blechy, štěnice, vši, cvrčky, pavouky, rybenky, roztoče, aj.

Přípravek je vhodný pro použití v obytných, komerčních a výrobních prostorách včetně kuchyní, hotelů, studentských kolejí, ubytoven, zdravotních zařízení, vojenských kasáren, potravinářských skladů a výroben.

Cimetrol je určen k ředění vodou a k aplikaci postřikem při použití všech běžných tlakových postřikovačů. Je dodáván v 0,5 l lahvích s dávkovačem.

Dávkování: 25-50 ml na 5 l vody a 100 m2 plochy

Kategorie nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. 

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

P342 Při dýchacích potížích: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P405 Skladujte uzamčené.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem

Ke stažení