Alphaban Super - balení 500 ml - POUZE PRO PROFESIONÁLY Zobrazit větší

Alphaban Super 0,5 l - pro PROFESIONÁLY

Nové

Koncentrát ve formě olejové mikroemulze ve vodě pro profesionální použití.

Prodej pouze podnikatelům - doložte IČO.

Je účinný na celou škálu lezoucího hmyzu jako např. štěnice, švábi, mravenci, blechy, rybenky, brouci (a jejich larvy), mouchy, komáři, moli (a jejich larvy) aj.

Účinné látky: cypermethrin, tetramethrin, piperonylbutoxid.

Více informací

811 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Koncentrát ve formě olejové mikroemulze  ve vodě pro profesionální účely.

Proti rezistentním čmelíkům a dalšímu lezoucímu hmyzu jako např. štěnice, švábi, cvrčci, roztoči, mravenci, blechy, ploštice, rybenky, vši, brouci aj.

Přípravek je vhodný pro použití v obytných budovách, jatkách, kafilériích, zemědělských objektech, potravinářských skladech a výrobních prostorách, místech skladování odpadu, hnojištích - zvláště pak k hubení parazitujících čmelíků, drobných roztočů a brouků v drůbežárnách.

Dávkování: 25-60 ml na 5 l vody na 100 m2 plochy, 1 l připraveného roztoku postačí na 20 m2 ošetřeného povrchu.

Klasifikace přípravku:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P233 Uchovávejte obal těsně zavřený.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P342 + P311Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.

P305 + P351 + P338 + P315: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P403 +P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení