Cytrol Forte 250 g Zobrazit větší

Cytrol Forte 250 g - pro PROFESIONÁLY

Nové

Biocidní přípravek pro profesionály.

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

K použití na komáry, mouchy, vosy, štěnice, blechy, šváby, rybenky, škvory, stonožky, mravence, aj

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

551 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Biocidní přípravek pro profesionály.

Přípravek lze použít v domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj. Má rychlý a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách, hubí širokou škálu létajícího a lezoucího hmyzu.

Dlouhotrvající účinek po dobu 3 a více měsíců. Při mírném zamoření 1 odměrka s 10 g se rozpustí v 5 l vody, kapalina se dobře promíchá a aplikuje. Tato dávka vystačí na 100 m2. Při silném zamoření stejné množství přípravku do 2,5 l vody a 50 m2.

Klasifikace přípravku

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu neb dýchací potíže.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO a lékaře.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P338 + P351  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P311 + P342  Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501  Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení