Bandit Super 10 EW 1 lt Zobrazit větší

Bandit Super 10 EW 1 l - pro PROFESIONÁLY

Nové

Pyretroidní insekticidní koncentrát pro profesionální použití.

Prodej pouze podnikatelům - doložte IČO.

Účinný proti obtížnému hmyzu a skladištním škůdcům, lze použít i do potravinářských provozů.

Spolehlivě hubí téměr všechna pohybová stádia především larvy, není účinný na vajíčka a kukly.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

841 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Insekticidní dvousložkový koncentrát pro profesionální použití.

Vykazuje významnou protipožerovou účinnost. Působí dotykově a požerově, nástup účinnosti při zasažení hmyzu je rychlý. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou.

Používáme proti obtížnému hmyzu (švábovití, včetně dvoukřídlého a mravencům, mouchy, komáři, atd.) a skladištním škůdcům (spolehlivě hubí všechna pohybová vývojová stádia skladištních škůdců s výjimkou roztočů, kde je účinnost pouze částečná). Není účinný na vajíčka a kukly. 

Biocidní přípravek lze použít v domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj. 

Postřik zůstává účinný až po dobu 12 týdnů od aplikace. Protože smáčitelný prášek se neabsorbuje do povrchu, má Bandit déle trvající účinky než emulzní koncentráty dokonce i na mastném nebo lakovaném povrchu.

Dávkování:   

- při slabém zamoření: 40 ml přípravku na 5 litrů vody na 100 m2

- při silném zamoření: 100 ml přípravku na 5 litrů vody na 100 m2

Kategorie nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít a ochranné rukavice.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení