Cytrol 10/4 ULV - pro PROFESIONÁLY Zobrazit větší

Cytrol 10/4 ULV - pro PROFESIONÁLY

Nové

k hubení létajícího a lezoucího hmyzu a jiných členovců, jako jsou mouchy, komáři, vosy, zavíječi, moli, rusi, švábi, štěnice, blechy, klíšťata, roztoči, vši, rybenky, pavouci, škvoři. Přípravek Cytrol 10/4 ULV lze aplikovat ve formě studeného a horkého aerosolu, ULV a ve formě postřiků. 

Více informací

787 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Účinná látka přípravku je syntetický pyrethroid cypermethrin, který má širokou škálou účinnosti. Na hmyz a jiné členovce účinkuje kontaktně, má rychlou smrtící účinnost. Na světle je stabilní, a proto má při aplikaci postřikem velmi dobrou reziduální účinnost. Piperonyl butoxid zesiluje omračující i smrtící účinnost cypermethrinu při všech uvedených způsobech aplikace přípravku.

Postřik se aplikuje přímo na hmyz, na místa jejich výskytu, do jejich úkrytů, nebo na místa, kam létající hmyz usedá. Postřik lze aplikovat na porézní i neporézní povrchy, jako jsou cihly, beton, dlaždice, dřevo, kov, plasty, koberce, bytový textil. Pro aplikaci postřikem se přípravek ředí vodou.

DÁVKOVÁNÍ POSTŘIKU

Běžný postřik 25 ml přípravku na 5 litrů vody, 1 litr postříku ošetří 20m2

Při silném zamoření 50 ml přípravku na 5 litrů, 1 litr postřiku ošetří 20m2

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít a ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte před dalším použitím.
P391Uniklý produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení