Fortefog Greenhouse SG, česneková dýmovnice, 90 g, pomocný přípravek na ochranu rostlin Zobrazit větší

Fortefog Greenhouse SG 90 g - česneková dýmovnice

Nové

Signální slovo VAROVÁNÍ

Pomocný přípravek na ochranu rostlin

Česneková dýmovnice Fortefog Greenhouse SG, obsahuje přírodní česnekový olej, podporuje přirozené obranné mechanismy rostlin, zejména proti molicím a mšicím.

Vyžene škodlivý hmyz ze skleníků či fóliovníků.

Lze aplikovat na všechny rostliny!

Více informací

163 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Kouřový generátor dýmu na bázi česnekového oleje určený pro skleníky a foliovníky.

Biologická funkce pomocného prostředku: podpora zdravotního stavu

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1800-0C

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranné brýle.
P391 Uniklý produkt seberte.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nsazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.

UFI kód: 71T2-F0D9-5002-WX3F

POUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BEZPEČNĚ.

PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Ke stažení