Fortefog Greenhouse SG - česneková dýmovnice Zobrazit větší

Fortefog Greenhouse SG 30 g - česneková dýmovnice

Nové

Signální slovo VAROVÁNÍ

Pomocný přípravek na ochranu rostlin

- přírodní česnekový olej!

- podporuje přirozené obranné mechanismy rostlin, zejména proti molicím a mšicím

- rozptýlí a vyžene škodlivý hmyz ze skleníků či foliovníků.

Lze aplikovat na všechny rostliny.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

151 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Dýmovnice hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu. 1 dýmovnice ošetří 20 m3. Před dýmováním objekt utěsněte, aplikujte pozdě odpoledne nebo ráno, při teplotě nad 16oC. Ponechejte působit nejméně 4 hodiny. Před vstupem důkladně vyvětrejte.

Aplikujte na rostliny, které mají mokré kořeny a současně ale suché listy.

Nebezpečnost přípravku

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování dýmu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nsazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Další rizika: Nesmí se dostat do povrchových vod.

UFI kód: 71T2-F0D9-5002-WX3F

POUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BEZPEČNĚ.

PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Ke stažení