Cimetrol 0,5 lt Zobrazit větší

Cimetrol Super 0,5 l - pro PROFESIONÁLY

Nové

Určeno pro profesionální použití.

Prodej pouze podnikatelům - doložte IČO.

Na likvidaci lezoucího a létajícího hmyzu, kombinuje čtyři účinné látky.

Více informací

1 966 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Insekticidní čtyřsložkový koncentrát pro profesionální použití.

Cimetrol Super je širokospektrý insekticid účinný proti všem významným druhům členovců v ochranné dezinsekci. Vysoká účinnost je dána kombinací

růstového regulátoru hmyzu, akutně působícího pyrethroidního insekticidu a metabolickou složkou. Kominuje výhody mikrokapsulí a vodní emulze.

Ideální pro hubení těch druhů hmyzu, u nichž lze současně na jednom místě zasáhnout několik jeho vývojových stádií současně. Vývoj jedinců, kteří přežili smrtící složky přípravku, bude zastaven, nikdy nedokončí svůj vývoj na dospělce a velmi brzy uhynou.

Nejvýznamnější je přerušení normálního procesu vývoje larev.

Cimetrol používáme na mouchy domácí, vosy, dospělce komárů, moly a jejich larvy, šváby, blechy, štěnice, vši, cvrčky, pavouky, rybenky, roztoče, aj.

Přípravek je vhodný pro použití v obytných, komerčních a výrobních prostorách včetně kuchyní, hotelů, studentských kolejí, ubytoven, zdravotních zařízení, vojenských kasáren, potravinářských skladů a výroben.

Cimetrol je určen k ředění vodou a k aplikaci postřikem při použití všech běžných tlakových postřikovačů. Je dodáván v 0,5 l lahvích s dávkovačem.

Dávkování: 25-50 ml na 5 l vody a 100 m2 plochy.

Nebezpečnost přípravku

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P315 + P338 + P351: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte oční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení