Vulcan Fumer Max  27 g Zobrazit větší

Vulcan Fumer Max 27 g - pro PROFESIONÁLY

Nové

Generátor dýmu pro profesionální použití.

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

Vulcan Fumer Max je insekticidní dýmovnice určená pro hubení širokého spektra obtížného létajícího a lezoucího hmyzu v uzavřených prostorech.

Více informací

182 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Vulcan Fumer Max

Generátor dýmu pro profesionální použití.

Velmi účinný a rychle působící širokospektrální insekticid, který usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed a který má také vynikající fumigační vlastnosti. Dráždivé účinky vyvolávají neklid a dráždí skrytě žijící druhy (v puklinách, škvírách) ke kontaktu s přípravkem. Vulcan Fumer Max obsahuje účinnou látku permethrin. Přípravek vyvíjí hustý dým, na jehož mikročásticích je velice jemně rozptýlen účinný insekticid.  Výsledkem je rychlý, ochromující účinek na hmyzí škůdce. Účinná látka působí na hmyz dráždivě a nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem. Hmyz po kontaktu s dýmem hyne ve velmi krátké době a to dotykově, požerově i fumigačně.

 

Přípravek má velmi široké uplatnění, lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic, v průmyslových a obecních budovách a prostorech pro manipulaci s potravinami (skladování, výroba). Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata.

Další použití

Proti švábovitým, mouše domácí, blechám, štěnicím, cvrčkům domácím, mravencům a dřevokazům, dospělým komárům, klíšťatům, broukům zavíječům, dospělcům pilouse atd.

Kde se přípravek používá

Používá se v uzavřených prostorách pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců v místech těžko dostupných pro konvenční aplikaci postřikem. Před aplikací musí být asanovaný prostor předem mechanicky vyčištěn a uklizen. Celý asanovaný objekt se musí neprodyšně uzavřít, včetně oken a dveří. Do ošetřeného prostoru lze vstoupit až za 24 hodin po aplikaci a důkladném vyvětrání. Asanovat lze také transportní kontejnery, železniční vagóny, sila, sýpky před naskladněním obilnin.

Aplikační dávka: 1 dýmovnice pro kubaturu:

                         1000 m3 létající hmyz

                           250 m3 blechy a moli šatní nebo kožojedovití

                          62,5 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi

Nebezpčenost přípravku

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P220 Skladujte odděleně od oděvů, hořlavých materiálů

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřenými plameny, jiskřením a dalšími zdroji vznícení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P391 Uniklý produkt seberte.

P301+ P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu, suchý prášek, karbon dioxide nebo vodní mlhu.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

Ke stažení