Vulcan Fumer Midi  4x11 g Zobrazit větší

Vulcan Fumer Midi 4x11 g

Nové

Dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu v uzavřených prostorech. Dostupná široké veřejnosti.

Balení obsahuje 4 dýmovničky.

Více informací

333 Kč

88 Kč za dýmovničku

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Dýmovnice je určena pro hubení obtížného létajícího a lezoucího hmyzu (moucha, bzučivka, octimilka, komáři, vosy, moli, blechy, štěnice, mravenci, švábi, brouci aj.) a skladištních škůdců (lesák, dospělci pilouse aj.). Dýmovnici lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic, v průmyslových a obecních budovách a prostorech pro manipulaci s potravinami (skladování, výroba). Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích, laboratorních a ubytovacích prostorách pro zvířata.

1 dýmovnice je pro kubaturu:  400 m3 létající hmyz

                                             100 m3 blechy a moli šatní nebo kožojedovití

                                               25 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi 

Pyrethroidní účinná látka permethrin působí na hmyz dráždivě a nutí skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem. Hmyz následně hyne ve velmi krátké době a to dotykově, požerově a fumigačně.

Nebezpečnost přípravku

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřenými plameny, jiskřením a dalšími zdroji vznícení. Zákaz kouření.

P220 Skladujte odděleně od oděvů a hořlavých materiálů.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu, suchý prášek, karbon dioxide nebo vodní mlhu.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

Ke stažení