Alphaban Super 5 ME - balení 500 ml - POUZE PRO PROFESIONÁLY Zobrazit větší

Alphaban Super 5 ME - balení 0,5 l - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Koncentrát ve formě vodné emulze pro profesionální použití.

Prodej pouze podnikatelům - doložte IČO.

Je účinný na celou škálu lezoucího hmyzu, zejména rezistentní čmelíky.

Více informací

871 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

Koncentrát ve formě vodné emulze pro profesionální účely.

Proti rezistentním čmelíkům a dalšímu lezoucímu hmyzu jako např. štěnice, švábi, cvrčci, roztoči, mravenci, blechy, ploštice, rybenky, vši, brouci aj.

Přípravek je vhodný pro použití v obytných budovách, jatkách, kafilériích, zemědělských objektech, potravinářských skladech a výrobních prostorách, místech skladování odpadu, hnojištích - zvláště pak k hubení parazitujících čmelíků, drobných roztočů a brouků v drůbežárnách.

Dávkování: 25-60 ml na 5 l vody na 100 m2 plochy, 1 l připraveného roztoku postačí na 20 m2 ošetřeného povrchu.

Klasifikace přípravku:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P233 Uchovávejte obal těsně zavřený.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P342 + P311Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.

P305 + P351 + P338 + P315: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P403 +P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení