Vulcan Super 10 EC 1 lt Zobrazit větší

Vulcan Super 10 EC 1 lt

Nové

Insekticidní dvousložkový koncentrát pro profesionální použití.

Prodej pouze podnikatelům - doložte IČO.

Hubí spolehlivě všechny druhy obtížného a škodlivého hmyzu lezoucího a létajícího

Více informací

927 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

VULCAN SUPER 10 EC

Insekticidní dvousložkový koncentrát pro profesionální použití.

Velmi účinný a rychle působící širokospektrální insekticid, který usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed a který má také vynikající fumigační vlastnosti. Dráždivé účinky vyvolávají neklid a dráždí skrytě žijící druhy (v puklinách, škvírách) ke kontaktu s přípravkem. Vulcan Super obsahuje širokospektrý insekticid cypermethin a synergující složku piperonylbutoxid. Velmi spolehlivě hubí všechna vývojová stádia hmyzu včetně vajíček a kukel.

Kde se přípravek používá

Přípravek má velmi široké uplatnění, a to jak v domácnostech, tak i k dezinfekci potravinářských provozů (pekárny, mlýny, mlékárny, pivovary, jatky), restaurací, nemocnic, prázdných skladů, technických prostor (sklepy, garáže), dále pak se používá proti obtížnému hmyzu na skládkách, v okolí popelnic, na likvidaci mravenčích a vosích hnízd apod. 

Proti švábovitým, mouše domácí, blechám, štěnicím, cvrčkům domácím, mravencům (Lasius emarginatus, Lasius niger, Monomorium pharaonis) a dřevokazům, dospělým komárům, klíšťatům, broukům zavíječům atd.

Trojí účinek v jednom postřiku: omračující, smrtící, reziduální

Dávkování:   slabé zamoření:  40 ml přípravku v 5 litrech vody na 100 m2

                      silné zamoření: 100 ml přípravku v 5 litrech vody na 100 m2

Nebezpečnost přípravku

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem a horkými povrchy. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít a ochranné rukavice.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391  Uniklý produkt seberte.

P405 Skladujte uzamčené. 

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Ke stažení